Bottle Prototype

Full-colour AeroFlexx bottle prototype 3D Printed on the Stratasys J55.